normes sanitaries

NORMES SANITÀRIES GENERALS PELS CAMPUS ROCK DEL 2020 (*)

Els Campus Rock del 2020 comportaran canvis condicionats per les normes sanitàries de les autoritats competents. Seguint els CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020 de la Generalitat de Catalunya, aquestes seran els requisits per accedir al Campus Rock 2020 i els comportaments a seguir:

 • Per garantir les distàncies de seguretat d’1,5 metres entre els participants i professors a l’aula, només s’utilitzaran aules grans:
  • A Lleida, dues aules grans de 100m2 i 60 m2 cada una.
  • A Girona dues aules grans i una mitjana opcional, de 150m2, 31m2 i 18m2
  • Això reduirà el nombre de places a 20 persones màxim.
 • Les activitats es duran a terme en grups de 8-10 participants com a màxim per tal de facilitar el distanciament físic. Es procurarà que cada monitor/a es relacioni sempre amb el mateix grup amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor especialitzat.
 • No es podrà compartir cap element: instruments, cables, partitures, bolígraf, ampolles d’aigua…
 • Els cantants tindran el seu propi micròfon. El Campus tindrà micròfons d’ús exclusiu per a cada cantant que no es compartiran en cap cas, en tota la durada del Campus. També els cantants es poden portar el seu propi micròfon. I si voleu adquirir algun, us suggerim aquestes opcions: opció 1opció 2
 • Els vents, guitarristes i baixistes, han de portar el seu instrument i cables i no es podran compartir.
 • Els teclistes o pianistes, poden portar el seu instrument. Els piano es desinfectarà després del pas de cada alumne que s’hauran de rentar les mans, abans i després de tocar.
 • La taula de mescles només la manipularà una persona

Són condicions imprescindibles per participar:

(Normes de la Generalitat de Catalunya per a participar a les activitats d’estiu)

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • En cas d’haver-ne tingut: Per a incorporar-se a l’activitat han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i catorze dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).
 • Els adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.
 • És ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Es tindrà cura en la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, les baranes de les escales, etc.
 • Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada en intervals que evitin aglomeracions.
 • S’utilitzaran mascaretes en el cas de desplaçament a l’alberg o les activitats. 
 • A l’arribada dels participants i professors es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal).
 • A l’alberg (Sant Anastasi de la Generalitat de Catalunya), se seguiran les normes vigents en les habitacions i el menjador.
 • S’afavorirà les activitats a l’aire lliure.


(*) Aquestes normes són generals, els Campus Rock es desenvolupen en diferents localitats i poden canviar segons la regió sanitària corresponent.  També van canviant amb les diferents fases de desescalada. Les anirem actualitzant.