normes sanitaries

NORMES SANITÀRIES GENERALS PELS CAMPUS ROCK DEL 2021 (*)

El Campus Rock del 2021 segueix les normes sanitàries de les autoritats competents. Seguint els CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE de la Generalitat de Catalunya, aquestes seran els requisits per accedir al Campus Rock i els comportaments a seguir:

 • Per garantir les distàncies de seguretat d’1,5 metres entre els participants i professors a l’aula, només s’utilitzaran aules grans (de 100 a 150 m2) i mitjanes (de 30 a 50m2) :
  • El nombre de places es revisarà segons les directrius de les autoritats sanitàries vigents.
 • No es podrà compartir cap element: instruments, cables, partitures, bolígraf, ampolles d’aigua…
 • Els cantants tindran el seu propi micròfon. El Campus tindrà micròfons d’ús exclusiu per a cada cantant que no es compartiran en cap cas, en tota la durada del Campus. Es recomana que els cantants portin el seu propi micròfon. Si voleu adquirir algun, us suggerim aquestes opcions: opció 1opció 2.
 • Tots els participants han de portar mascareta FFP2 que cobreixi nas i boca durant totes les sessions, excepte els cantants i instruments de vent que, amb més distància dels altres participants, se la podran treure només durant la interpretació.
 • Els vents, guitarristes i baixistes, han de portar el seu instrument i cables i no es podran compartir.
 • Els teclistes o pianistes, poden portar el seu instrument. Els piano es desinfectarà després del pas de cada alumne que s’hauran de rentar les mans, abans i després de tocar. Només els pianistes podran tocar els pianos o teclats.
 • La taula de mescles només la manipularà una persona

Són condicions imprescindibles per participar:

(Normes de la Generalitat de Catalunya per a participar en les activitats d’estiu)

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • En cas d’haver-ne tingut: Per a incorporar-se a l’activitat han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i catorze dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).
 • Els adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.
 • Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Es tindrà cura en la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, les baranes de les escales, etc.
 • Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada en intervals que evitin aglomeracions.
 • S’utilitzaran mascaretes en el cas de desplaçament en espais interiors. 
 • Si la situació ho requereix, a l’arribada dels participants i professors es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal).
 • A l’allotjament, se seguiran les normes específiques vigents pels establiments, en les habitacions i el menjador.
 • S’afavorirà les activitats a l’aire lliure.


(*) Aquestes normes són generals, els Campus Rock es desenvolupen en diferents localitats i poden canviar segons la regió sanitària corresponent.