Normes de conducta

NORMES DE  CONDUCTA

S’han de respectar i acatar les indicacions dels monitors i tutors musicals. Dins del Campus són els responsables de vetllar per la seguretat i benestar de les participants. És important respectar les seves indicacions i acudir-hi sempre que ho necessiteu.

1. Queda prohibit:

• Entrar sense permís a les habitacions d’altres participants i de l’equip del Campus.

• Utilitzar un llenguatge inapropiat (llenguatge obscè, menys-tenidor, sexista, racista…)

• Insultar o posar mots

  • Prendre les coses de les altres participants sense permís

2. Respectar les instal·lacions

• Mantenir l’ordre i neteja de les habitacions i zones comunes.

• No pintar o enganxar adhesius a les portes, finestres o parets de les habitacions.

• Els desperfectes ocasionats conscientment, seran assumits per la o les participants responsables.

  • Els menors d’edat no poden portar ni consumir tabac (ni cigarret electrònic) o alcohol ni substàncies tòxiques (drogues)
  • No es poden portar objectes perillosos com navalles, ganivets, petards, etc.
  • Ús de la piscina: no realitzar jocs perillosos a l’aigua
  • Seguir les indicacions de seguretat del recinte

3. Infracció de les normes:

Davant la infracció de les normes de conducta es procedirà de la manera següent:

 • Primer avís verbal: Si la infracció s’ha comès de forma personal, es parlarà amb la participant en privat i li comentarà la importància de complir la norma i de la seva transcendència en la resta del grup. Li demanarà un compromís de no tornar-la a infringir.
 • Si la infracció s’ha comès en grup, es reunirà als participants implicats i es procedirà de la mateixa manera.
 • Segon avís: Quan la norma s’infringeixi per segona vegada o bé el comportament sigui inadequat (falta de disciplina i respecte) se l’imposarà a la participant no poder participar d’alguna activitat en concret. Si aquest comportament ha causat un dany a una altra persona, per exemple un insult, se li demanarà que es disculpi davant la persona i se li demanarà que concreti com es comportarà en endavant.
 • Tercer avís: Quan la norma es trenqui per tercera vegada, el director del Campus trucarà als pares per posar-los al corrent de la situació i prendre les mides oportunes.

4. Comportaments inacceptables:

Considerem inacceptables els següents comportaments:

• Agressió física o verbal, faltes contínues d’indisciplina i de respecte als participants, monitors o professors

 • Els menors d’edat: sortir del Càmping sense permís
 • Els menors d’edat: portar i consumir alcohol o algun tipus de droga.
 • Els majors d’edat: comprar o proporcionar alcohol o algun tipus de droga a menors

Davant d’aquests comportaments, l’expulsió serà immediata. En cas que hagi ocasionat danys, el participant o el seu representant legal haurà d’assumir les despeses de transport i les indemnitzacions pels perjudicis que hagin pogut ocasionar. Tampoc tindrà dret a cap reemborsament del preu de la inscripció.